خانه

بی شک، گام نهادن در مسیری نتاشناخته چون ایمن نمودن و پیشگیری از خطر و بلایا یی از از مواردی بود که بشر آن را در توان خود نمی‌یافت و چون این آگاهی از ناتوانی به مرز باور رسیده بود بیشتر از آن که به فر مقابله با آن باشد به دنبال خرافه تراشی و تمسک به الهه‌هایی خود ساخته بود تا با قربانی نمودن برای آن‌ها آرامش خاطری بابت در امان ماندن از بلایا بیابد لیکن امروز بشر با تمسک به هوش خدادادی و دانش ناشی از جسارت و همتی سترگ راه دشوار پیشگیربی از خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه را بر خود هموار سازد.

شرکت آماج فرایند افتخار دارد تا گامی هرچند کوچک در مسیر ارتقاء ایمنی در جامعه بر داشته و خدمات خود را در اختیار هموطنان عزیز گذارد.