زیرساخت همدان

اجرای سیستم اعلام حریق آدرس پذیر جهت مرکز SC زیرساخت همدان در 4 طبقه و با استاندارد های مربوط به مراکز Electrical Telecommunication برگی دیگر از افتخارات شرکت آماح فرایند حریق آسیا است این پروژه با همکاری شرکت رایانه کاران همدان و با نظارت شرکت زیر ساخت طراحی اجرا و راه اندازی گردید.