مرکز داده سایپا آذین

پروژه اعلام و اطفاء حریق FM200 اتاق سرور کارخانه سایپا آذین برگی دیگر بر دفتر افتخارات شرکت آماج فرایند افزود. شرکت آماج فرایند این پروژه را به صورت مناقصه عمومی و با احراز شرایط فنی مورد تایید شرکت سایپا به عنوان شرکت کننده برتر در اختیار گرفته و پس از امضای قرارداد اجرای آن را در تیر ماه ۹۷ به سر انجام رساند.