اداره امور مالیاتی تهران بزرگ

در تیر ماه گرم سال ۱۳۹۷ پروژه اعلام و اطفاء حریق یکی از بایگانی‌های سازمان امور مالیاتی تهران توسط شرکت آماج فرایند بر اساس سیستم خودکار FM200 طراحی راه اندازی و تحویل کارفرما گردید این پروژه علیرغم بی ثباتی در بازارهای مالی و آشفتگی در قیمت‌های بازار اجرا شد که نشان دهنده توان شرکت آماج فرایند در اجرای تعهدات خود است.