پشتیبانی از سیستم های اعلام و اطفاء

سیستم های اعلام و اطفاء حریق نیاز به فعالیت مستمر و دقیق دارند. ممکن است سال ها نیازی به کارکرد صحیح سیستم کشف و اعلام حریق احساس نشود  اما اگر در لحظه ای که نیاز به عملکرد مناسب آن وجود دارد به درستی عمل نکند، بود و نبود آن بی تاثیر است به همین جهت مراکز حساس تدابیری را جهت تست دوره ای و عیب یابی سیستم کشف و اطفاء آن در نظر می گیرند که به صورت تست های دوره ای با زمانبندی  های زیر انجام می شود.

1) 15 روزه

2) ماهیانه

3) فصلی

4) سالیانه

مراکز حساس مانند مراکز داده و نقاط پر خطر صنعتی مانند خط رنگ و انبارهای تینر نیاز به سرویس ماهیانه و مراکزی یا شرایط آلوده نیاز به سرویس 15 روزه یا کمتر دارند.

شرکت آماج فرایند افتخار دارد سرویس و نگهداری برخی از مراکز داده بانک ها و مراکز صنعتی را به صورت ماهیانه انجام دهد.