کشف و اعلام حریق

نیاز به کشف و اعلام سریع آتش سوزی

افزایش تراکم در پروژه های مسکونی و افزایش میزان سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی سبب شده تا امروزه بروز حریق به یک فاجعه بزرگ انسانی و  یا خسارت عظیم مالی تبدیل شود به همین جهت نیاز به اطلاع از بروز آتش سوزی در کمترین زمان ممکن به صورت نیازی اجتناب ناپذیر در آید.از طرف دیگر به هنگام بروز حریق هر ثانیه به منزله خسارت بیشتر و نزدیک شدن حریق به نقطه بدون بازگشت است، نقطه بدون بازگشت نقطه ای است که در آن اطفاء حریق غیر ممکن است و تنهاباید از گسترش آن جلوگیری کرد تا مواد قابل اشتعال موجود در منطقه حریق پایان پذیرد. به همین جهت راهکارهایی جهت تشخیص هرچه سریع تر حریق تدوین و بکار گیری شده اند. به صورت کلی یک سیستم کشف و اعلام حریق شامل موارد زیر است.

1) کاشف حریق یا دتکتورها

2) مرکز کنترل

3) ارتباطات

4) اعلام کننده ها