طراحی

شرکت آماج فرایند حریق آسیا در اختیار داشتن تیم طراحی متخصص شامل اساتید دانشگاه و مهندسین تراز اول در زمینه طراحی سیستمهای اطفاء گازی و آب و در اختیار داشتن نرم افزارهای طراحی همچون

  1. نرم افزار طراحی گاز FM200
    ازشرکت Tyco
    و موسسه VDS
  2. نرم افزار طراحی و Piping سیستم اطفاء CO2
  3. نرم افزار طراحی و Piping سیستم اطفاء آب

تاکنون خدمات طراحی را به بسیاری از کارفرمایان و شرکت های همکار ارائه داده و افتخار دارد تا تجربه طراحی و اجرای بیش از 400 پروژه اعلام و اطفاء حریق توسط دفتر طراحی و دفتر فنی خود را با افتخار در اختیار کارفرمایان و مجریان محترم قرار دهد.