مدیربت پروژه

شرکت آماج فرایند افتخار دارد تا در بخش های زیر خدمات خود را به کارفرمایان و شرکت های همکار ارایه کند.

  1. تجهیز
  2. طراحی
  3. اجرا
  4. سرویس و نگهداری
  5. ارتقا