متخصصان

معرفی چارت تشکیلاتی شرکت آماج فرایند

 

دکتر مرتضی پور(مدیرعامل و مدیر بخش طراحی)

مهندس مرتضوی (مدیر فنی و رییس هیات مدیره)

فرهاد سلیقه (مدیر تیم اعلام و سرویس نگهداری)

زهرا لطفعلی زاده

جواد میر محمدی (مدیر تیم اطفاء)

مطلب ژاله پویا(مدیر تیم اعلام حریق)

حمید رضا رسولی (مدیر تیم اعلام)

حمید رضا مراد آبادی(مدیر سرویس و نگهداری)

بنا به نوع پروژه نفرات پیمانکار در اختیار مدیران تیم ها قرار می گیرد