توسعه سیستم اطفاء خط رنگ سایپا

توسعه سیستم اطفاء اتوماتیک خط فوم سالن رنگ شرکت پلاسکو کار قزوین زیر مجموعه شرکت سایپا در بهمن ماه سل 96 انجام و به کارفرما تحویل گردید.

YOUR COMMENT