برق باختر

سیستم اعلام و اطفاء اتوماتیک FM200 مرکز داده شرکت برق باختر در تاریخ 26 بهمن 96 به صورت تجهیز، طراحی و اجرا صورت گرفته و تحویل گردید. نصب تجهیزات این پروژه در 48 ساعت انجام شد که در نوع حود یک رکورد محسوب می شود.

YOUR COMMENT