خدمات

شرکت آماج فرایند حریق افتخار دارد تا خدمات خود را در بخش های اعلام حریق، اطفاء حریق، و آماده سازی مراکز داده به شرح ذیل اعلام دارد:

 1. اعلام حریق
  اعلام حریق مراکز مسکونی
  اعلام حریق مراکز صنعتی
  اعلام حریق مراکز داده مبتنی بر اطفاء
 2. اطفاء حریق
  اطفاء سیستم Fm200
  اطفاء سیستم Novec
  اطفاء سیستم IG
  اطفاء سیستم Co2
  اطفاء سیستم فوم
  اطفاء سیستم آب
 3. استاندارد سازی مراکز داده
  شیلدینگ
  ابنیه
  تجهیز رک و سوییچ